Knock Knock: Otis 2

Knock Knock!

Who's There?

Otis

Otis who?

Otis a sin to tell a lie